Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Regulamin

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/doradcam/iinewadmin/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy „Regulamin portalu internetowego ii.edu.pl”, wydany na podstawi eart. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z portalu o nazwie „ii.edu.pl”.

2. Dostęp do Zasobów Portalu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownikadokonania rejestracji w systemie Portalu.

 

II. DEFINICJE

 

1. Regulamin - niniejszy „Regulamin portalu internetowego ii.edu.pl”.

2. Inkubator Innowacji - Inkubator Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Henryka Arctowskiego 28/1, 53-211 Wrocław REGON:369138037, NIP:8943122241, KRS:0000711743

3. Portal – portal internetowy udostępniany przez Inkubator Innowacji na domenie ii.edu.pl

4. Zasoby Portalu – udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Regulamin portalu internetowego ii.edu.pl” materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników Portalu.

5. Użytkownik - osoba korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym „Regulamin portalu internetowego ii.edu.pl”.

6. Kandydat - osoba fizyczna aplikującą do Inkubatora Innowacji oraz podmiotów współpracujących. Osoba fizyczna może aplikować przez formularz aplikacyjny jeśli:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

c. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnegow przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

 

7. Formularz - formularz zgłoszenia aplikacyjnego dostępny w serwisie ii.edu.pl, umożliwiający zgłoszenie Kandydata w kontekście oferty publikowanej przez Inkubator Innowacyjności oraz podmioty współpracujące.

8. Formularze zgłoszeniowe – formularze kontaktu Użytkowników Portalu.

 

III. FORMULARZ ZGŁOSZENIA APLIKACYJNEGO

 

1. Formularz umożliwia wprowadzenie danych dotyczących Kandydata celem przetwarzania ich przez Inkubator Innowacji i podmioty współpracujące w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów oraz przesyłania informacji handlowych od Inkubatora Innowacji i podmiotów współpracujących.

2. Podanie danych osobowych w Formularzu aplikacyjnym w każdym przypadku jest dobrowolne.

3. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady: Kandydat, a w przypadku Kandydatów nie posiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Kandydata, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

b. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Kandydata i/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;

c. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Kandydat, a w przypadku Kandydatów nie posiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Kandydata;

d. Kandydatowi, którego dotyczą dane osobowe i/lub przedstawicielowi ustawowemu i/lub opiekunowi prawnemu Kandydata nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z: a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Kandydata, a w przypadku Kandydata nie posiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Kandydata, postanowień Regulaminu;

b. złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

5. W sytuacji gdy Kandydat chce zgłosić swoją kandydaturę do Inkubatora Innowacji, jednak nie wyraża zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Inkubatora Innowacji oraz jej partnerów handlowych, powinien przesłać dokumenty aplikacyjne, tj. CV oraz list motywacyjny, drogą elektroniczną na adres e-mail Inkubatora Innowacji  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Rejestracja danego Kandydata w Inkubatorze Innowacji poprzez Formularz jest bezpłatna.

7. Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Inkubator Innowacji oraz prawo do ich poprawiania. 8. Kandydat może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta z bazy danych Inkubatora Innowacji poprzez wysłanie informacji na adres Inkubator Innowacji Sp. z o.o., 53- 211 Wrocław, ul. Arctowskiego 28/1 bądź też na numer faxu Inkubatora Innowacyjności 71-73 814 22.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Kandydata, w ramach korzystania zgłaszania aplikacji, treści o charakterze bezprawnym.

10. Inkubator Innowacyjności może usunąć informacje o Kandydacie, jeżeli Kandydat swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

IV. ZOBOWIAZANIA STRON

 

1. Inkubator Innowacyjności zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów Portalu na czas nieoznaczony.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego „Regulamin portalu internetowego ii.edu.pl” oraz z dobrymi obyczajami.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Portalu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie

 

Inkubator Innowacji sp. z o.o.
ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 57-62 772 23

O Inkubatorze Innowacji
Regulamin
Współpraca
Kontakt

Newsletter

Akceptuje Regulamin

Please publish modules in offcanvas position.